Кандидатите трябваше да подадат документите до 16.30 часа на 8 март 2019 г. в Община Мездра.

Минималните изисквания за заемане на вакантната длъжност остават непроменени - да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден минимален III младши ранг за държавен служител.

Допълнителните умения и квалификации, носещи предимство, са умения за работа с MS Office, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, правно-информационни продукти и др. Кандидатите трябва да познават нормативната уредба, касаеща тази длъжност, да имат управленска, комуникативна и професионална компетентност, да работят в екип и т. н.