Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Запазване и подобряване на качеството на живот на потребителите. Подобряване на състоянието по време на заболяване, функционалните способности и социалното здраве. Осигуряване на достъп и универсално покритие на потребностите чрез избор на услуги.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги за поне 105 лица чрез ранна степен на интервенция. Подкрепа на семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на семейството чрез реализиране на комплексни мерки, включващи повишаване на информираността, консултиране, предоставяне на услуги и др. с цел насърчаване на съвместяването на личния и професионалния живот.

Намаляване на бедността и насърчаване на пълноценното участие в социалния живот на хората чрез: осигуряване на условия за продуктивна и качествена заетост на трудоспособните лица; предлагане на качествени и устойчиви услуги за намиране на работа за всички нуждаещи се; подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в бедност.

Въвеждане на процес на интегриране на социални и здравни услуги. Формиране, поддържане и развитие на човешкия и социалния капитал. Разширяване на мрежата от комплексни грижи за предотвратяване на социалното изключване.

Осигуряване на заетост, реализиране на партньорски инициативи, децентрализация на услугите. Промотиране на здравословен начин на живот, подобряване на здравните услуги и подобряване и разнообразяване на социалните услуги към възрастните хора. Повишена професионална компетентност на наетите за работа лица. Издадени удостоверения за преминат курс за предоставяне на социални услуги за хора с увреждания и самотно живеещи лица. Осигуряване качество на социалните услуги. Устойчивост на професионалния стрес и формиране на умения за справяне с проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“ по отношение на наетите по проекта лица.

Подпомагане професионалното и личностно развитие на персонала, подобряване работната среда и атмосфера, организацията на работа, като по този начин и цялостно съдейства за повишаване на качеството на работа. Осигурен начин за достъп до потребителите на интегрирани социални и здравни услуги.

Ще бъде закупено транспортно средство, което създава възможност за развитието и предлагането на нови услуги за целевата група. Осигуряване възможност на работещите по проекта за транспорт при упражняване на професията им, право на свобода на придвижване в райони, където няма удобен градски транспорт. Гарантиране на бързина и мобилност при предоставяне на услугите по проекта.

Продължителността на проекта е 14 месеца: от 13 юни.2019г. до 13 август 2020. Общата стойност е 285 231.20 лева, в т.ч 242 446.52 лева разходи по линия на ЕСФ.


Източник: balkanec.bg