По изявление на Областния управител на Област Враца, направено на работната среща, състояла се на 13.08.2018г., спрямо язовирите попадащи в списъка, държавата вече е заделила средства за извършване на необходимите ремонтни дейности, но съгласно параграф 4в, ал.5 от преходните и заключителни разпоредбикъм Закона за водите, общините възстановяват на дружеството „Държавна консолидационна компания“ ЕАД – София, разходите направени за ремонтите и реконструкциите на язовирите общинска собственост, освен когато правото на собственост върху тях прехвърли безвъзмездно на държавата, след решение на общински съвет.

Към момента на провеждане на работната среща, въз основа на внесена от кмета на община Борован- инж.Десислава Тодорова докладна с изх.№ 06-66/13.07.2018г., ОбС- Борован излезе срешение №297 по протокол №45 от 20.07.2018г. за 5 на брой язовира, които иска да предостави безвъзмездно на държавата. След излизане на списъка с потенциално опасните язовири, в който попадат и „Гарванскигеран“ и „Езерска падина“ се обмисля възможността, същите да бъдат добавени към списъка от язовири собственост на община Борован, които да бъдат предложени за приемане от Министерството на икономиката по реда на параграф 33 от заключителните разпоредби към ЗИДЗВ.

Действително община Борован разполага с работни проекти за реконструкция и ремонт на язовирните стени и прилежащите съоръжения към тях на язовирите „Гарванскигеран“ и „Езерска падина“ и има възможност да кандидатства по отворената процедура по Оперативна програма „Околна среда“, но имайки предвид малкия размер на средства, , които могат да бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ и обстоятелството, че проектните предложения могат да не бъдат одобрени, община Борован е принудена да предостави язовирите за стопанисване от държавата.

инж. Десислава Тодорова
Кмет на община Борован