ЗАПОВЕД №313. 15.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, с цел подобряване административното обслужване на гражданите, организацията на достъп и обезпечаване сигурността на служителите и информацията в Общинска администрация - Мездра,

НАРЕЖДАМ:

1. Определям следния ред за административно обслужване на гражданите в Общинска администрация (ОбА) - Мездра:

• Административното обслужване в Община Мездра се осъществява на специализираните гишета в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен на партера в сградата на ОбА - Мездра.;

• Определям работно време за работа с граждани в Център за услуги и информация на гражданите: всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.;

• Информация за предоставяните от Община Мездра услуги се получава в Център за услуги и информация на гражданите на телефон: 0910/ 9 20 16 и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в раздел „Административни такси и услуги“.;

• Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги се предоставят в Център за услуги и информация на гражданите и на официалния сайт на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, с възможност за изтегляне.;

• Заплащането на административните услуги и на местните данъци и такси се осъществява на касите в Център за услуги и информация на гражданите.;

• Определям работното време на служителите в Общинска администрация - Мездра: всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., с обедна почивка от 12:00 до 13:00 ч.

2. Определям следния пропускателен режим в сградата на Общинска администрация (ОбА) - Мездра, считано от 18.05.2020 г.:

• Достъпът до Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), разположен на партера в сградата на ОбА - Мездра, остава свободен, в рамките на установеното работно време на ЦУИГ.;

• Влизането на граждани до работните помещения в сградата на ОбА - Мездра, става след вписване в Регистър на посетителите от служител на охраната, с пропуск/ входна карта, в рамките на установеното работно време на администрацията и след предварително съгласуване със съответния служител.;

• При необходимост от спешно решаване на възникнали въпроси, приемът на граждани се провежда от съответния служител в Ритуалната зала на партера, срещу ЦУИГ, при условията на установения пропускателен режим в сградата на Общинска администрация - Мездра.;

• Влизането на служители от Център за услуги и информация на гражданите в сградата на ОбА е разрешено всеки работен ден от 07:00 до 19:00 ч.;

• Влизането на служители от Общинско предприятие „Чистота“ в сградата на ОбА е разрешено всеки работен ден от 07:30 до 17:00 ч.;

• Влизането на служители от Общинска администрация - Мездра и от Общински съвет (ОбС) - Мездра в сградата на ОбА е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.;

• Влизането на служители от другите институции - Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Мездра, Общинска служба „Земеделие“ - гр. Мездра, ТП на НОИ, ИРМ - Мездра, помещаващи се в сградата на ОбА, е разрешено всеки работен ден от 08:00 до 17:30 ч.;

• Достъпът до работните помещения, предоставени на групите общински съветници към Общински съвет - Мездра, става след вписване в Регистър на посетителите от служител на охраната, с пропуск/ входна карта, в рамките на установеното работно време на администрацията и след предварително съгласуване със Секретаря на Община Мездра.;

• Влизането и оставането в сградата извън горепосочените случаи и време, става самослед предварително съгласуване със Секретаря на Община Мездра.

• Не се допускат в сградата служители и външни лица в извънработно време, освен в случаите на неотложни дейности, след изрично разрешение от Секретаря на Община Мездра.

3. Определям следното приемно време за граждани, при спазване на установения пропускателен режим:

• Кмет на община Мездра - Иван Аспарухов - всеки работен ден.;

• Заместник-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ - инж. Николинка Кътовска - вторник от 14:00 ч.;

• Заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“- Нели Минева - срядаот 14:00 ч.;

• Заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“ - Цеца Костова -четвъртък от 14:00 ч.;

• Секретар на Община Мездра - инж. Светлана Мицева - петък от 14:00 ч.;

• Главен архитект на Община Мездра - арх. Атанас Йорданов - вторник от 10:00 до 12:00 ч. и сряда от 13:00 до 16:00 ч.

Тази заповед отменя Заповед № 20/10.01.2020 г.

Настоящата заповед да бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Мездра и поставена на Информационното табло до входа на ОбА - Мездра за сведение на гражданите на общината.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на служителите и оперативните дежурни в Общинска администрация - Мездра, Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Мездра, Общинска служба „Земеделие“ - гр. Мездра, служител на ТП на НОИ, ИРМ - гр. Мездра, Председателя на Общински съвет - Мездра и председателите на групите общински съветници в ОбС - Мездра, ползващи работни помещенияв сградата на ОбА, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Мездра.

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра