Както MediaNews писа, до участие в конкурса за директор на "Административно обслужване" в Община Мездра бяха допуснати двама кандидати - бившата данъчна служителка Юлияна Попова и предишният ръководител на това звено в Общинската администрация Вилма Иванова. Последната заемаше тази длъжност от декември 2016 г. до февруари тази година, когато подаде молба за напускане.

Според конкурсната комисия с председател секретаря на общината Севдалина Джамбазка обаче, "никой от явилите се двама кандидати не се е представил успешно". Ето защо комисията е приключила конкурсната процедура без класиране, като е отразила в Протокол от 13.07.2018 г. по чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), че явилите се двама кандидати са получили резултат на теста под определения минимум, което е основание процедурата по обявения конкурс да приключи без класиране, съгласно чл. 38 от НПКДС. (б. а. съгласно чл. 34, ал. 2 от въпросната наредба, преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол).

Предвид този протокол, със Заповед №489/13.07.2018 г. кметът на Община Мездра е приключил без класиране конкурса за длъжността "Директор" на Дирекция "Административно обслужване". Очаква се след като се прибере от Шабла, където отмаря две седмици на морето, Събков да обяви нов конкурс за вакантната длъжност.

Това е третият конкурс, обявен от кмета на Мездра за "Директор" на "Административно обслужване" в Общинската администрация, който приключва неуспешно. На първия, който беше обявен през месец февруари, се яви само един кандидат - Галина Серчова. Тя обаче не беше представила заверено копие на документ, удостоверяващ 4 години професионален опит или минимален III младши ранг за държавен служител, поради което не бе допусната до участие и конкурсната процедура беше прекратена.

На втория конкурс пък, който беше обявен в края на месец май, не се яви нито един кандидат и конкурсната процедура отново беше прекратена.