„Целта е унифициране на правилата по този въпрос във всички държави-членки, за да се постигне по-висока защита правата на потребителите и едни и същи условия за икономическите оператори”, коментира Райков, пояснявайки, че новите правила са продиктувани от т.нар. REFIT на европейското законодателство. На всеки пет години се прави проверка на приети вече директиви и регламенти и при установяване на проблеми с оглед прилагането им от различните национални органи, се извършват промени в нормативната уредба.

Константин Райков посочва, че в България е практика търговците да удовлетворяват рекламациите преди всичко чрез ремонт, тъй като това ги затруднява в най-малка степен. Новите правила предвиждат изборът да е на потребителя. Той уточнява, че все пак ще има някои обективни ограничения при избора, които са свързани с правилото за пропорционалност.

Друга промяна е свързана с момента на доказване на причината на несъответствието. Съгласно сега действащото законодателство, в първите шест месеца от закупуването на стоката се предполага, че отговорността за наличието на дефект е на търговеца, т.е. той е съществувал към момента на продажбата. Заложените промени предвиждат самите търговци да отговарят за съответствието на стоката през целия двугодишен гаранционен период.


Източник: actualno.com