В същия ден и час изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избирателите с трайни увреждания.

Не по-късно от 30 октомври 2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №39-ПНС/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лица или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/