Отменената разпоредба от ВАС гласи: "Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение".

Петчленният състав на ВАС приема мотивите на тричленния състав, че в промените на наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Не са изпълнени изискванията да има причините за промените, за целите които се поставят; финансовите и други средства, за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително и финансовите, както и анализ на съответствие с правото на ЕС.

Обявената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не може да се постигне с едностранчив и неаргументиран подход по отношение на некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване на степента на увреждането.

Не е представена и надлежна финансова обосновка на проекта за изменение. В докладите се твърди, че този проект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Според магистратите, това изявление не е изпълнение на изискването да бъдат посочени финансовите средства, които ще са необходими за прилагане на акта.

Източник: kmeta.bg