Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 14 бр. – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 2 бр. – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 110 бр. – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 4 бр. – защитен вид;

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 3 бр. – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 52 бр.;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 127 бр.;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 168 бр. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 164 бр. – защитен вид;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 41 бр. – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 1 433 бр. – ловен обект;

Червеноклюна потапница (Netta rufina) – 1 бр.;

Зимно бърне (Anas crecca) – 11 бр. – ловен обект;

Фиш (Anas penelope) – 1 бр. – ловен обект;

Сива патица (Anas strepera) – 3 бр. – защитен вид;

Малък нирец (Mergus albellus) – 4 бр. – защитен вид;

Лиска (Fulica atra) – 64 бр. – ловен обект.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 45-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 17 вида с обща численост 2 010 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 44-то СЗП, когато са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1068 бр.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и на „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 1 бр. – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 3 бр. – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 1 бр. – защитен вид;

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 бр. – защитен вид;

Голям нирец (Mergus mergansser) – 1 бр. – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 63 бр.;

Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 11 бр. – защитен вид;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 55 бр.;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 77 бр. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 1 бр. – защитен вид;

Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 10 бр. – защитен вид;

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 1 бр. – защитен вид;

Зимно бърне (Anas crecca) – 14 бр. – ловен обект;

Фиш (Anas penelope) – 10 бр. – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 1 455 бр. – ловен обект.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 1 704 бр. птици от 15 вида, като за сравнение през 2020 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 3 579 бр. птици от 22 вида.

По време на 45-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), керкенез (Falco tunninculus), голям синигер (Parus major), зелен кълвач (), полски блатар (Circus cyaneus), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 45-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3 714 броя птици от 22 вида, докато през 2020 г. по време на 45-то Среднозимно преброяване са установени общо 4 647 броя птици от 24 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 45-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на птиците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в началото на настоящата година.