Най-голяма тежест ще имат имотите, които граничат с държавно горско предприятие, защото основната цел на министерство на земеделието е да окрупнява горите. Също така един собственик ще може да предложи до 50 дка. Интересът на държавата е и към терени със защитени и специални функции от 1 до 10 дка. При предишната сесия през 2016 г. желаещите да продадат частни гори на държавата са били 2000, като реалните сделки са 1200.