В хода на проверката следва да бъдат установени всички „притежатели на отпадъци“ по смисъла ЗУО на територията на Република България, като се изискат и приложат следните документи - разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка и др. Ще бъде извършена проверка за спазване на задълженията на лицата по ЗУО. Разпоредено е да бъде изискана информация за извършвани проверки от контролните органи на лицата от съответните РИОСВ и кметове на общини, и предприети мерки, в случай на установени нарушения.

Иван Гешев е указал при непосредствено установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, незабавно да се уведоми и съответната компетентна прокуратура.

Припомняме, че още на 4-ти януари ОДМВР-Враца започна проверка по подаден сигнал за съхраняване на отпадък на складова площадка, находяща се в гр. Враца, ул. „Складова“, собственост на дружество представлявано от Т. А. При проверка на място от служители на ОДМВР-Враца и РИОСВ-Враца е констатирано наличие на такъв отпадък, представляващ излезли от употреба тонер касети. По представения договор за наем, отпадъкът е внесен през месец декември 2019 г. от Италия с код в митническите документи като неопасен. За извършената проверка е уведомена Районна прокуратура-Враца, като в хода на проверката са снети сведения и изискани писмени документи. Към настоящия момент проверката по преписката продължава.