През най-активните месеци – юли и август, контролната дейност на Агенцията в тях ще бъде подпомогната от екипи от други области поради големия ръст на сезонната заетост. По данни на Националния статистически институт за 2016 г. заетостта в трите области с курорти – Бургас, Варна и Добрич, през месец юли спрямо март се е увеличила с над 55 000 души. Ръстът в област Бургас е с около 29 000 души, а в област Варна – около 21 000.

Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването са разработени специални бланки според броя на започващите работа чужденци, които са публикувани на сайта на ИА ГИТ - www.gli.government.bg, в „Административно обслужване“, „Формуляри“ и се подават в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота на чужденеца.