1. Какъв е начинът, по който ще се формира месечното възнаграждение на всеки един кмет или кметски наместник в община Мездра?,

2. Какъв е трудовият стаж в Общинската администрация на всеки един кмет или кметски наместник в община Мездра?,

3. С каква сума ще се увеличи реално месечното възнаграждение на всеки един кмет или кметски наместник след въвеждане изплащането на клас "Прослужено време"?,

4. Има ли вероятност след въвеждане на клас "Прослужено време" при изчисляване на заплатите кмет на по-малко населено място да получи по-голяма заплата от свой колега, кмет на по-голямо кметство? Или кметски наместник да получи повече от кмет на кметство?

В отговора си, изпратен в последния ден от изтичане на крайния срок - 15 март, кметът на Мездра не предоставя конкретна информация на Общинския съвет относно поставените въпроси, с изключение на първия от тях. Вместо това, Събков обяснява, между другото, следното:

"Месечните възнаграждения на кметовете и кметските наместници се формират от основно месечно възнаграждение, прието с Решение №509 от 27.02.2014 г. на ОбС Мездра и допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, при спазване разпоредбите на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, придобит по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в Общинската администрация, в т. ч. на различни места и длъжности.

Съгласно подписан Колективен трудов договор, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в администрацията на Община Мездра е в размер на 1% за всяка година прослужено време.

От клаузата в Колективния трудов договор, засягаща допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, досега не са се възползвали четирима кметове, сред тях и кмета на общината."

С последното твърдение Събков с половин уста признава, че от 1 януари 2019 г. тихомълком си е вдигнал заплатата с повече от 500 лв., за което Medianews вече писа.

В писмения отговор на градоначалника липсва каквато и да е информация по останалите три въпроса, поставени от председателя на Общинския съвет. Остава да се надяваме, че такава ще бъде предоставена поне устно на предстоящата месечна сесия на местния парламент.