Това заяви на работна среща Елза Янева, изпълнителен директор на фирма "Eat Well”, класирана на първо място по 8 от 14-те обособени позиции на обществената поръчка - открита процедура с предмет: "Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Мездра“.

Електронните заявки ще се подават от домакините на детските и социални заведения от 14 декември. Това ще става чрез специална уеб платформа, в която служители на Община Мездра ще имат възможност да осъществяват контролна дейност.

На срещата присъстваха Елена Нанова - директор на Дирекция "Социални и хуманитарни дейности“, Диана Вутова - дирекстор на Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания и директори на детските заведения в общината.