Всички птици, за които е установено, че са в критично състояние и е необходимо лечение или доотглеждане, са изпратени незабавно във Ветеринарна клиника "Добро хрумване" - София. Останалите екземпляри са пуснати на свобода.

От РИОСВ - Враца напомнят, че според чл. 39 от Закона за биологичното разнообразие лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от Приложение №3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на МОСВ или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни.