Взети бяха водни проби от три точки за взимане на проби. Експресните резултати от анализа на водите на място по показатели: активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за водите на реката. Тези стойности, определят водите на реката в добро състояние по реда на Наредба №Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води. След извършен лабораторен анализ на взетите проби по показатели: общ азот, общ фосфор и химична потребност от кислород са предоставени протоколи от РЛ- Монтана, в които стойностите по изброените показатели сочат добро състояние на повърхностните води на река Огоста.

След още сигнали на същото място бе извършена нова проверка на 18 септември. Обходени бяха осем участъка от Монтана до с. Бели мел. В три участъка са забелязани по няколко мъртви риби при видимо бистри води без мирис и с наличие на множество жизнени екземпляри. Резултатите от експресния анализ на място на взетите проби по показатели активна реакция рН, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за водите на реката и са в съотвествие с нормите, разписани в Наредба №Н-4/2012 г.