Минималните изисквания за заемане на вакантната длъжност остават непроменени - да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден минимален III младши ранг за държавен служител.

Допълнителните умения и квалификации, носещи предимство, са умения за работа с MS Office, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, правно-информационни продукти и др. Кандидатите трябва да познават нормативната уредба, касаеща тази длъжност, да имат управленска, комуникативна и професинална компетентност, да работят в екип и т. н.

Както MediaNews вече съобщи, след напускането през февруари 2018 г. на бившия шеф на дирекцията Вилма Иванова кметът на Мездра обяви конкурс за вакантната длъжност.

На първия конкурс, който бе обявен през месец февруари, се яви само един кандидат - Галина Серчова. Тя обаче не беше представила заверено копие на документ, удостоверяващ 4 години професионален опит или минимален III младши ранг за държавен служител, поради което не бе допусната до участие и конкурсната процедура беше прекратена.

На втория конкурс, който беше обявен в края на месец май миналата година, не се яви нито един кандидат и конкурсната процедура отново беше прекратена.

Третият конкурс, проведен през месец юли, също приключи неуспешно. До участие в конкурса за директор на "Административно обслужване" бяха допуснати двама кандидати - бившата данъчна служителка Юлияна Попова и предишният ръководител на това звено в Общинската администрация Вилма Иванова.

Според конкурсната комисия обаче, "никой от явилите се двама кандидати не се е представил успешно". Ето защо комисията приключи конкурсната процедура без класиране, като е отразила, че явилите се двама кандидати са получили резултат на теста под определения минимум, което е основание процедурата по обявения конкурс да приключи без класиране, съгласно чл. 38 от НПКДС. (Припомняме, че съгласно чл. 34, ал. 2 от въпросната наредба, преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол).

Предвид този протокол, със Заповед №489/13.07.2018 г. кметът на Община Мездра приключи без класиране конкурса.

Четвъртият конкурс, обявен в края на ноември.2018, също се провали, поради неявяване на кандидати и процедурата отново беше прекратена.

Петият конкурс ще се проведе в петък (15 фувруари) от 9:00 часа, като ще протече в два етапа - решаване на тест и интервю с кандидатите. Издържалите теста кандидати ще се явят на събеседване същия ден от 13:00 часа.