Годишни финансови отчети трябва да подадат всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и ЗЮЛНЦ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, напомня Агенцията по вписванията.

Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД), събирателните дружества (СД), сдружения и фондации. Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър.

Държавната такса за подаване на документите във всички териториални звена на Агенция по вписванията е 40 лв. При подаване на годишните финансови отчети онлайн се изисква електронен подпис, а таксата е 20 лв.

Годишните финансови отчети се приемат през целия работен ден.

Санкциите за нарушаване на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети са между 1500 лв. и 2000 лв. за физически лица, а за юридически лица и еднолични търговци те са в размер от 2000 лв. до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Към момента служители на Агенцията по вписванията работят извънредно, за да преодолеят забавянето, и вече се обработват заявления за обявяване на ГФО, подадени през 2019 г.