2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра, или подадено от упълномощено лице не по-късно от 11.05.2019 г.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден, т. е. до 20.05.2019 г., при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) Приложение №16-ЕП.

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 11.05.2019 г. Приложение №14-ЕП.

4. Подаване на заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (на кандидат за член на Европейския парламент от Република България, член на ЦИК, РИК или наблюдател) до 11.05.2019 г. Приложение №18-ЕП.

5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 18.05.2019 г. Приложение №9-ЕП.

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 13 699.