Отсъствията вече няма да се наричат “извинени” и “неизвинени”, а “по уважителни” и “неуважителни причини”. Педагогическите съвети ще запишат в правилниците на училището какви да са санкциите за учениците, направили над 15 неуважителни отсъствия.
Предвидените наказания са забележка, преместване в друг клас в същото училище, предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище и преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение. Предвижда се по-сериозна работа с децата, за да не се стига до отпадане от училище. При 25% отсъствия по някой предмет пък ще се държи изпит.
Ще има нова длъжност - помощник на учителя. Той ще се назначава при необходимост - например в случай че в класа има няколко хиперактивни деца. Става дума за непедагогически персонал и не е необходимо висше образование, обясни Диян Стаматов. Помощникът ще придружава детето, ако трябва да излезе от час, защото не може да издържи 40 минути на едно място.
Стандартът предвижда още подкрепа на деца, които не владеят добре български език, допълнителни занимания по предмети извън часовете, дори и през лятото, логопедична работа. Допълнителна подкрепа ще се предоставя на деца със заболявания, в риск, с изявени дарби.
В системата има 238 логопеди, 270 психолози, 711 педагогически съветници, 17 ресурсни учители на щат плюс 1800 от ресурсните центрове.


Източник: https://www.24chasa.bg