Предлагат се и промени, които предвиждат създаване на нова дирекция "Въвеждане в експлоатация и консултанти". Тя ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, ще подпомага началника на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ от издаване на удостоверения за вписване в регистъра за упражняване на дейността консултант, както и при изпълнение на неговите правомощия за предсрочно прекратяване действието на издадените удостоверения.

Над 5 000 проверки за безопасност на строежите е извършила Дирекцията за национален строителен контрол през 2018 г. Сред основните нарушения са липса на временна плътна ограда откъм улиците и страничните регулационни линии на строителната площадка; липса на информационни табели с описанието на строежа, номер и дата на разрешението за строеж, както и данни за възложителя, строителя, надзорника и др.

За установените нарушения са издадени 93 наказателни постановления за общо 54 970 лв.