Всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:

Представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР), както и на един от следните документи:

- Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). В случай че не е заверено за 2020 година, важи заверката за 2019 г. или

- Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

- Служебна бележка издадена от земеделски производител, удостоверяваща, че преминаващото лице е негов служител;

Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и други, необходими за извършване на земеделските дейности;

Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване.

Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“, при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 - 2 метра, припомня още министър Танева.