При проверка се оказало, че в редица случаи в наредбите са въведени правила, според които не се допускат до участие в търг или конкурс кандидати, които са неизправна страна по договор с общината и/или дължат суми на съответната община за данъци, такси или други публични задължения. Това е в противоречие със Закона за местните данъци и такси и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В някои общински наредби е предвидено недопускане до участие в конкурс или търг по реда на наредбите на физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с общината.

Изготвени са 15 протеста до съответните административни съдилища за отмяна на норми от общинските наредби, незаконосъобразно регламентиращи административни тежести и такси, както и норми съдържащи условия и правила извън рамката на установените със закон, касаещи разпореждането с общински имоти. Атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности" на територията на съответната община, съобщават още от ВАП.

Източник: monitor.bg/