Новото в програмата са дейностите в помощ за пчелари и сдружения на пчелари, с които за първи път се финансират разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.

Нов момент е и финансирането на разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.

Специално внимание се отделя на проучването за наличие на резистентност на причинителя на заболяването вароатоза към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти.

В програмата се предвиждат и мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност.

Ще бъдат финансирани и приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като част от тези дейности е мониторингът на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие.