Делата са за неплатени сметки от здравното заведение за топлоенергия, електроенергия и водоснабдяване, за доставка на лекарства, за извършена медицинска дейност, за охрана и за доставка на софтуер. Исковете са предявени от „Топлофикация - Враца" ЕАД, „Глобъл Систем Солюшън" ООД, „ЧЕЗ Електро България" АД, „Медекс" ООД, „Про фармация" ЕООД, „СИТИ" ЕООД, „ВиК" ООД - Враца и „Медика кор" ЕАД.

Дванадесет от делата са приключили със съдебни актове, които са влезли в сила. По тези дела исковете са били уважени. Две дела се обжалват пред Апелативен съд - София. По едно съдът се е произнесъл с решение, за което тече срокът, в който може да бъде обжалвано пред възивната инстанция. По три от делата съдебното производство продължава.