Натрупаните задължения на стойност 79 426,16 лв към доставчика на гориво, са за периода от 16 юли 2016 г, до 16 юни 2019. Дължимата сума включва договорени неустойки за забавено плащане, натрупани законови лихви, разноски по делото, както и такса с ДДС, в полза на частен съдебен изпълнител. Освен посочените суми, дружеството трябва да заплати и задълженията си към държавата, ако има такива.

Припомняме, че за 2017 година „Мездра-Автотранспорт 2003" отчита загуба в размер на около 13 хил. лв., а задълженията му към доставчици, персонал, НОИ и НАП, възлизат на приблизително 150 000 лв.

Финансовите отчети към 31.12.2018 г. сочат, че дружеството е на загуба с 12 803 лв. Задълженията му възлизат общо на 148 386 лв., в т. ч. 34 961 лв. към доставчици, 3 667 лв. за заплати на персонал, 66 518 лв. невнесени осигурителни вноски и 43 238 лв. данъчни задължения.

Въпреки че на януарската сесия на Общинския съвет бе взето решение Община Мездра да предостави временна финансова помощ на закъсалото дружество в размер до 16 хил. лв. за срок от една година за покриване на просрочени задължения на „Транс-Авто-2015“, финансовото му състояние става все по-тежко.