С изграждането на трасето ще бъдат засегнати 493 798 кв. м земеделска земя. Няма постъпили възражения за частичното изменение на проекта на ПУП-парцеларен план в общините Макреш, Грамада и Ружинци, област Видин, а сроковете вече са изтекли.

Предстои цялата документация за ПУП-парцеларен план за обекта да се внесе в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане и приемане. Агенция Пътна инфраструктура е възложила изработването на проект за изменение на кадастралната карта, в което ще бъдат включени засегнатите землища от проекта на ПУП-парцеларен план.