18 977 995 са заложени в проектобюджет 2020 година на Община Мездра. Това е най-големият бюджет, залаган досега в Община Мездра. За сравнение, през 2018 общината е разполагала с 14 992 146 лв, а през 2019 - 16 072 384. Голяма част от средствата ще бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата, жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, култура, екология и спорт, както и други сфери, с цел подобряване на условията на живот. Около 5 000 000 лв са заложени от собствени имуществени, данъчни и неданъчни приходи.

Според проектобюджета, 7 492 079 лв са предвидени като дофинансиране от централния бюджет.

2 807 500 лв са предвидени като субсидии, от които 1 000 000 за капиталови разходи, 226 300 лв за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа и 1 581 200 лв от общата изравнителна субсидия.

За изграждане и ремонти на улици ще бъдат заложени 932 142 лв. За жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие са отделени 1 141 948 лв, за поддръжка на уличното осветление са предвидени 273 414 лв.

Общинско предприятие „Чистота” ще разполага с 1 233 026 лв годишен бюджет. 114 350 лв ще бъдат насочени в областта на спорта, а за културните дейности са предвидени 100 900 лв.

Над 8 000 000 лв са предвидени в сферата на образованието.561 446 лв за социално подпомагане, от които 304 670 лв за социален патронаж, 126 286 по Програмата временна заетост и 59 020 за клубове на инвалиди и пенсионери.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2020 г. могат да бъдат представени в деловодството на Община Мездра до датата на публичното обсъждане.

От общинската администрация канят гражданите, кметове на кметства и кметски наместници, юридически лица, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.