От 2014 г. обвиняемият П. М. работел на трудов договор в "Управление на собствеността и социални дейности“ при Областната дирекция на МВР - Монтана, като към месец февруари 2017 г. заемал длъжността "младши специалист", завеждащ служба "Вещева" и домакин. Съгласно подписаната от него трудова характеристика, служителят на тази длъжност е МОЛ, води отчетността на активите и подготвя документите за приходи и разходи по счетоводни сметки и параграфи и ги подава за осчетоводяване във финансовите звена.

През месец декември 2017 г. директорът на полицията в Монтана възложил извършване на проверка във връзка с получен сигнал срещу служител в звено "Автотранспорт". В него се твърдяло за несъвпадения между разходни ведомости за извършени ремонти на служебни автомобили, дадени акумулаторни батерии и автомобилни гуми и предоставени за тях месечни отчети.

Било установено, че обвиняемият П. М. е присвоил чужди вещи - собственост на Областната дирекция на МВР - Монтана, като за целта, в качеството му на длъжностно лице, съставил официални документи, с които удостоверил неверни обстоятелства. Общата стойност на предмета на престъплението – акумулатори, накладки, гуми и др., възлизат на 1176,12 лева. П. М. изписвал разходни ведомости, в които посочвал конкретни консумативни материали за служебни автомобили.

В хода на досъдебното производство, както от свидетелските показания, така и от извършените графически експертизи, е установено, че подписите във въпросните ведомости, в графата "Сдал" били положени от обвиняемия, докато за "Приел" не са на лицата, посочени в документите.

Предстои наказателното производство срещу П. М. да продължи в съда.