Същевременно Прокурорската колегия на ВСС прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка "Много добра" на Елеонора Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково и на Валентина Радева-Ранчева - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, е проведено периодично атестиране на Теодор Кърчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Разград и е приета, на основание чл. 206 от ЗСВ, нова комплексна оценка от атестирането "Добра", във връзка с решение на Прокурорската колегия от 10.10.2018 г.

Колегията е провела периодично атестиране и на Искра Манолова - прокурор в Районна прокуратура - Варна и е приела, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането "Много добра".

На място в по-горен ранг са повишени Желязко Стефанов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали, Галин Бачев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Монтана, Красимир Стайков Весела Кърчева-Байчева - прокурори в Районна прокуратура - Велико Търново и Снежина Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Елхово, считано от датата на вземане на решението.