Обходният маршрут е Зверино - Ребърково - Мездра - Враца и Стояново - Долно Озирово - Долна Бела речка - Горна Бела речка - Дружево - Миланово.