От отчета стана ясно, че общият брой делата за разглеждане през изтеклата година е бил 879 дела, от които първоинстанционните са били 547, а касационните 332. Понижен е броят на постъпилите дела по Закона за държавния служител, Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за съдебната власт, които са по-малко с 40 в сравнение с тези през 2017 г.

Повече с 31 са били и исковите дела по Административно процесуалния кодекс от постъпилите през предходната година. Делата по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социално подпомаганеса 36 за 2018 г., спрямо 31 за 2017 г.
През годината е образувано и едно дело по Изборния кодекс. Увеличение се отбелязва при исковите дела по АПК, които през изминалата година са били 87. Повече са и делата по Закона за МВР. Обжалвани и протестирани са 223 съдебни акта, отменените са 41 броя.

На пресконференция, съдия Миглена Раденкова каза за медиите, че и през отчетния период дейността на съда е била подчинена на защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Тя подчерта, че делата са разгледани срочно и качествено, въпреки увеличената натовареност на съдиите. Председателят на съдебната институция беше категорична, че в съда няма подавани сигнали и жалби от граждани срещу съдии и служители, а финансовата година е приключила без никакви задължения. Раденкова заяви, че дейността им винаги ще бъде открита, прозрачна и защитаваща интересите на гражданите и институциите.