На база свършени дела – тези, по които е постановен окончателен съдебен акт (878), действителната месечна натовареност на един съдия е 19,09 бр. дела, с което АдмС – Враца заема престижното второ място.

Независимо от високата индивидуална натовареност, всички съдебни актове са постановени в законоустановения едномесечен срок. По този начин Административен съд – Враца продължава да бъде пример за срочно, качествено и предвидимо правораздаване, което е показателно за съзнателното и отговорно отношение на всички съдии към работата им и е израз на тяхната дисциплина и висока професионална подготовка.