Прибрана е реколтата и от всичките 720 декара с ечемик. Добивът при тази фуражна култура е 468 тона или по 650 кг от декар. 275 декара, засети с тритикале (изкуствен хибрид между пшеница и ръж), също са ожънати, при общ добив 159,5 тона или по 580 кг от декар.

Ожънати са и всички 158 декара с маслодайна рапица, добивът е близо 16 тона, средно по около 100 кг от декар.

На този етап от есенните култури все още на са прибрани напълно само засетите 200 декара с ръж.