Проектът надгражда предхождащия го „Студентски практики - фаза 1“, по който 45 453 студенти завършиха успешно своето практическо обучение. Втората фаза ще продължи 40 месеца - от 13 януари 2020 г. до 12 май 2023 г., като желаещите студенти могат да кандидатстват през сайта на проекта https://praktiki.mon.bg.

Целта на проекта е да засили връзката между теорията, която студентите усвояват във вузовете, и практиката, която могат да натрупат с помощта на бизнеса. Работодателите пък ще дадат обратна връзка на университетите за съдържанието на учебните планове и програми към нуждите на пазара на труда.

Студентските практики ще борят и недостига на кадри в областта на педагогическите, инженерно-техническите и природните науки, както и изоставането в обучението по нови професии, необходими за зелената икономика, високотехнологичните и иновативните дейности. В проекта се предвижда в класните стаи да влязат 6000 студенти от областта на педагогическите науки. С реалната работна среда ще се сблъскат и 7000 обучаващи се в техническите специалности, както и 2700 от областите природни науки, математика и информатика.

Един студент може да бъде включен в практическо обучение по веднъж за всяка една от степените си на обучение. Магистрите обаче имат шанса да изкарат две практики, финансирани от оперативната програма. 6-месечното обучение преминава с помощта и под контрола на ментор от организацията, която провежда практиката, и на академичен наставник от висшето училище.