Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 47714.6.1823, с площ от 1 797 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-1097/ 11.05.2018 г., актуван с АЧОС №4202 от 23.09.2020 г., с начална тръжна цена в размер на 13 400 лв. (тринадесет хиляди и четиристотин лева).

Депозитът за участие в търга в размер на 1 340 лв. се внася по банковата сметка на Община Мездра в Банка „ДСК“: IBAN BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF.

Търгът ще се проведе на 20.01.2021 г. от 10:00 ч. в Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27), стая №203, на ІІ етаж. При неявяване на кандидати се насрочва втора дата - 27.01.2021 г., в същия час и на същото място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до 15:00 ч. в деня, предхождащ провеждането на търга.

Тръжна документация и допълнителна информация се получават в стая №109, І етаж, на Общинска администрация - Мездра или на тел. 0889 465 290.