1. Открива процедура за избор на Управител и възлагане на управлението на “МБАЛ - Мездра” ЕООД чрез провеждане на конкурс.

2. Определя следните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. Основни изисквания:

образование - висше;

• квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или

• лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

• да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

• да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Специфични изисквания:

• компютърна грамотност;

опит на подобна позиция е преимущество.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

3.1. Необходими документи:

• заявление свободен текст, адресирано до ОбС - Мездра;

• автобиография;

• актуална снимка;

• актуално свидетелство за съдимост;

нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи квалификация.

• копие от трудова и служебна книжка (ако има такава).

• декларация за обстоятелствата по чл. 19 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.

• Програма за развитие на дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за тригодишен период, която се представя в отделен запечатан плик.

3.2. Място и срок за подаване на документи:

• документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие се подават в запечатан плик с надпис №1 и трите имена на кандидата;

• в запечатан плик с надпис №2 и трите имена на кандидата се поставя програмата за развитие на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД.

• плик №1 и плик №2 се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД“ и трите имена на участника и се представя в ОбС - Мездра, в срок до 17.00 ч. на 06.03.2020 г.

4. Място и срок, в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите предмет на събеседването.

4.1. Информация относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, може да се получи всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. в деловодството на ОбС - Мездра в периода от 03.02.2020 г. до 04.03.2020 г.

4.2. Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са следните:

• Програма за развитие и дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за тригодишен период;

• Закон за лечебните заведения;

• Закон за здравето;

• Други нормативни актове в областта на здравеопазването.

5. Конкурсът ще се проведе на 09.03.2020 г. от 09.00 ч. в сградата на Общинска администрация - гр. Мездра, ет. ІV, малка заседателна зала.

6. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Конкурсът се провежда на три етапа:

• проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

• представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

• събеседване с кандидатите.

7. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ - Мездра” ЕООД, съгласно Приложение №1.

8. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Нели Минева - зам.-кмет на Община Мездра;

Секретар: Христина Петкова - правоспособен юрист;

Член: д-р Кети Ценова - директор на РЗИ - Враца;

Резервен член: д-р Ирена Видинова - зам.-директор на РЗИ - Враца;

Член: Слави Легярски - ст. експерт “Човешки ресурси“ в ОбА - Мездра;

Член: д-р Ивайло Тодоров - общински съветник, председател на ПК ЗСП в ОбС - Мездра.