В началото на новата учебна 2021/2022 година, всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. Средствата се отпускат независимо от доходите, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се изплаща на два транша - първата половина от 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората 150 лв. - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Тя се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки, в приемни семейства, на настойници или попечители.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информация по служебен път, към него се прилага удостоверение, че детето е записано да учи в съответното училище и копие от удостоверение за назначаване на настойник.

Отпуснатите средства подлежат на връщане, ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Както и ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини. Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври.

Заявлението се подава не по-късно от тази дата, след записване на детето в първи или осми клас. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекар, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия им адрес по следните начини: лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал.