Допустимите дейности за финансиране по Програмата са възстановяване на детски площадки с одобрен проект; въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради; рехабилитация на площадни пространства с прилежащите им тротоари и монтиране на пейки; изграждане на спортни площадки, алеи и тротоари; създаване (възстановяване), оборудване на зони за отдих и изграждане на беседки; подобряване на инфраструктурата в междублоковите пространства и в общите зелени площи. За пръв път са подадени 2 проектни предложения за град Мездра от Сдружение „Ние заедно можем да се интегрираме” за подобряване на градската среда в общински парк Мездра и от Инициативен комитет за изграждане на детска площадка.

Във връзка с изпълнението на приетите от Общински съвет - Мездра условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по Програма "Малки местни инициативи - Мездра 2020”, кметът Иван Аспарухов определи състава на комисията за разглеждане на постъпилите проектни предложения.

В състава на Комисията са включени експерти от Общинската администрация и общински съветници, представители на различни политически партии, представени в Общинския съвет, както следва:

Председател: инж. Николинка Кътовска – зам.- кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти”

Членове:

1. Диана Павлова – ст. експерт „УТ, ТИ и ООС”

2. инж. Ваньо Ковачев - старши експерт "Кадастър и регулация";

3. арх. Атанас Йорданов - главен архитект на Община Мездра;

4. Яна Нинова - председател на Общински съвет - Мездра;

5. Катя Йотова – общински съветник МК „Единни за Мездра”

6. Красимир Стефанов - общински съветник МК "Либерален алианс";

7. Десислава Костова - общински съветник МК „Бъдеще за Мездра”;

8. Галя Георгиева - общински съветник МК „БСП за България”.


След като разгледа постъпилите предложения, комисията установи, че по отношение на административното съответствие законосъобразността и целесъобразността на постъпилите проектни предложения не всички 22 проекта отговарят на „Условията, реда, критериите и правила за кандидатстване по Общинска „Малки местни инициативи - Мездра 2020”.

Кои ще са проектните предложения, одобрени за финансиране, ще стане ясно на предстоящата сесия. Всички постоянни комисии ще разгледат проектите на отделно заседание, което ще се проведе на 22.07.2020 г.

Крайният срок за изпълнение на одобрените проекти е 31 октомври.