От данните се вижда, че през 2018 г., спрямо 2017 г., броят на малолетните и непълнолетни лица, които се водят на отчет в Детска педагогическа стая, се е увеличил с 15, което налага тенденция на увеличение за последните две години. По етническа принадлежност лицата са разпределени така: българи - 32, роми - 105.

Продължава тенденцията на по-висока криминална активност на лицата от ромски произход в сравнение с тези от друга етническа принадлежност. Това се дължи на редица фактори, най-важните от които са ниския социално-икономически статус на ромското население, занижен родителски контрол; липсата на морални и етични норми у лицата от ромски произход, незачитане на установените обществени порядки и др.

През 2018 г. на територията на Областна дирекция на МВР - Монтана са разкрити 808 престъпления, 148 от които са извършени от подрастващи. От тях 96 са дело на непълнолетни, а останалите 52 - на малолетни, което е 18,31% от всички извършени престъпления.