Кметство Зверино кандидатства с проект за ремонт и преоборудване на детска площадка в квартал "Оданат", Кметство Върбешница - за изграждане на кът за отдих, Кметството и Читалището в Типченица - за видеонаблюдение и мерки за енергийна ефективност на сградата на Читалището, подмяна на дограмата, ремонт на помещенията на библиотеката и читалнята и частичен ремонт на покрива, Кметство Царевец - за изграждане на фестивален парк "Белокаменица" и ремонт на тоалетни, Кметство Брусен - за енергийна ефективност и укрепване на административната сграда на кметството, Кметство Игнатица - за създаване на зрителски сектор на спортно игрище, Кметство Люти дол - за изграждане на зона за отдих и градинка в парк "Иван Йорданов”, Кметство Дърманци - за създаване на зона за отдих, Кметство Очин дол - за изграждане на кът за отдих и оформяне на околните пространства, Кметство Ребърково - за подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството.

Останалите проектни предложения са на Читалище "Просвета-1897” - Долна Кремена - за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на библиотеката, на Читалище "Просвета-1929" - Оселна - за подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството и на читалището, Читалище "Подем-1928" - Руска Бела - за енергийната ефективност и ремонт на читалищната сграда, на Инициативен комитет от с. Люти брод - проект "Мечта" и на Инициативен комитет от с. Боденец - за изграждане на зона за отдих на улица "Бачо Киро" в селото.

Съгласно условията на програмата, максималната допустима стойност на един проект е 5 000 лв. Заявеното финансиране, което е необходимо за реализирането на 16-те проекта, е на обща стойност 72 452 лв. Средствата, които са заложени в Бюджет 2019 на Община Мездра за финансиране на програмата, са в размер на 30 00- лв.

Постъпилите проектни предложения са разгледани най-напред от комисия с председател инж. Светлана Мицева, Директор на Дирекция "Устройство на територията” в Община Мездра, която се е произнесла със становище относно тяхната законосъобразност и целесъобразност. Впоследствие те са оценени и класирани от комисия с председател инж. Светлана Мицева и членове: арх. Димитър Костов - главен архитект на Община Мездра, инж. Ваньо Ковачев - старши експерт "Кадастър и регулация"; Христина Чулева - главен специалист "ПРОбС"; Яна Нинова - председател на Общински съвет Мездра и общинските съветници Гергана Петрова, Мирчо Мирчев, Огнян Петров и Мирослав Аспарухов.

Най-висока комплексна оценка е получил проектът на Инициативен комитет от с. Боденец. Следват проектите на Читалище "Подем-1928" - Руска Бела, Кметство Игнатица, Кметство Ребърково, Читалище "Просвета-1897" - Долна Кремена, Кметство Брусен, Читалище "Просвета-1929" - Оселна, Читалище "Съзнание-1899" - Типченица; Кметство Люти дол, Кметство Очин дол, Кметство Зверино, Кметство Царевец, Инициативен комитет от с. Люти брод, Кметство Дърманци, Кметство Върбешница и Кметство Типченица.

Коригирана е количествено-стойностната сметка на един от проектите, така че предложената от комисията обща сума за реализирането на шестнадесетте проекта е сведена до 71 807 лв.

Комисията е внесла в местния парламент доклад с оценката и извършеното класиране на допустимите за реализиране проекти. Предстои Общинският съвет да реши кои проекти ще бъдат одобрени за финансиране.